Prečo použiť ISOTEC

1. Výborné tepelno-izolačné parametre

Doby keď sa  nebrali do úvahy ceny energií  a keď ľudia skoro vôbec  nedávali dôraz na ich úsporu  sú dávno za nami. V dnešnej dobe práve naopak ceny energií stále stúpajú  a takmer  v každom odvetví nášho života sa kladie dôraz na ich úsporu. Kupujeme si spotrebiče s čo najlepšou energetickou triedou, aby sme ušetrili elektrickú energiu, jazdíme na autách, ktoré majú nižšiu spotrebu, zatepľujeme domy aby sme ušetrili na vykurovaní.  A práve preto je dôležité nielen zatepliť, ale zatepliť kvalitnými materiálmi aby investícia do izolácie priniesla dlhodobý efekt.

Tieto požiadavky  môže splniť zateplenie strechy systémom  ISOTEC®, ktorého vlastnosti ho  dávajú do popredia pred ostatné materiály používané na zateplenie striech. V nasledujúcom článku sa vám budeme snažiť priblížiť a podrobnejšie vysvetliť niektoré jeho parametre, vlastnosti a výhody. V závere sa pozrieme na cenové porovnania. Nechceme vás presviedčať, ale dať vám návod na to, ako si urobiť správne porovnanie a pomôcť vám zamyslieť sa nad podstatnými problémami izolácie striech. Chceme aby ste sa presvedčili sami. Článok je pomerne obsiahly aby objasnil aj detaily, ak nemáte chuť sa do neho začítať, prezrite si aspoň zvýraznené časti a v závere cenové porovnania.

ISOTEC® je tepelná izolácia pre šikmé strechy,  ktorá sa montuje z jednotlivých panelov.  Panely sú vyrobené z polyuretánovej  peny s uzavretou pórovitosťou.  Polyuretánové materiály medzi ktoré patria polyuretánová pena - PUR a tiež materiál s podobnými vlastnosťami, polyisokyanurátová pena – PIR majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, kvôli veľmi jemnej poréznej štruktúre s uzavretými pórmi, vďaka ktorej si molekuly vzduchu nedokážu vymieňať pohybovú energiu. ISOTEC® vyrobený z PUR peny je navyše po oboch stranách obalený hliníkovou reflexnou fóliou, ktorá takmer úplne zabraňuje prestupu sálavého tepla z a do izolácie a tým zvyšuje tepelný odpor samotného výrobku. Svojimi tepelno-izolačnými parametrami  tak ISOTEC® značne prevyšuje doteraz najbežnejšie používané materiály na zatepľovanie. Tým docielime hlavne to, že na rovnakú hodnotu tepelného odporu R, ktorý chceme pri izolácii strešnej konštrukcie dosiahnuť nám stačí použiť menšiu hrúbku materiálu.

Normalizovaná hodnota tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2002) pre šikmú strechu je 4,9 m2.K/W pre novostavby a  3,2 m2.K/W pre rekonštruované budovy. V tabuľke je orientačné porovnanie hrúbky jednotlivých materiálov potrebnej pre dosiahnutie normovaného tepelného odporu RN=4,9 m2.K/W. Hrúbka je uvádzaná v mm.

Najlacnejší spôsob izolácie klasickej strechy je medzi krokvy. Pri bežných hrúbkach krokiev okolo 12 až 18 cm zateplenie bežnými materiálmi nestačí a preto je nutné doplniť izoláciu aj nad alebo pod krokvy, čo už spravidla navýši investície doplnením nejakých pomocných  konštrukcií.  ISOTEC® tak môže eliminovať tieto náklady, znížiť hrúbku strešného plášťa a tak aj vylepšiť jeho vzhľad.

Keďže má ISOTEC® výborné tepelno-izolačné vlastnosti okrem toho, že dobre izoluje v zime proti chladu, izoluje dobre aj v lete proti teplu. Izolačná schopnosť aj jeho reflexné hliníkové fólie napomáhajú tomu, že sálavé teplo z vonkajšieho prostredia ťažšie preniká do obytných priestorov.

2. Stabilné - trvácne tepelno-izolačné parametre

Táto vlastnosť ISOTECu by mala byť asi pre väčšinu staviteľov najdôležitejším parametrom. Tepelno-izolačné parametre, ostávajú konštantné počas celej životnosti strešného systému ISOTEC® , čo môže byť aj niekoľko desaťročí.  Hodnota tepelného odporu klesne v prvých rokoch  len o malú hodnotu v dôsledku zrenia a stabilizácie materiálu v strešnej konštrukcii a potom ostáva rovnaká po celú dobu životnosti.  Tieto vlastnosti má výrobca ISOTECu overené na základe dlhoročných skúseností s používaním tejto izolácie a má ich potvrdené aj európskym certifikátom, kde je uvedený a garantovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti po 25 rokoch zabudovania ISOTECu v strešnej konštrukcii. Takýto parameter nenájdete u žiadneho iného výrobcu doteraz najbežnejších materiálov používaných na zatepľovanie striech. Každý uvádza iba počiatočné tepelno-izolačné hodnoty  materiálov .

Jedným z dôvodov prečo ostáva tepelný odpor dlhodobo konštantný je ten, že ISOTEC® veľmi dobre odoláva vlhkosti. Vlhkosť, voda, vodná para sú jedným z najdôležitejších činiteľov, ktoré zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti (tepelný odpor) bežných izolačných materiálov. Materiál, z ktorého je vyrobený ISOTEC®  je nenasiakavý a panely, z ktorých sa ISOTEC®  skladá, sú obalené parotesnou hliníkovou fóliou. Preto je možnosť prieniku vlhkosti do panelov  takmer nulová.
Počas mnohých rokov  životnosti strechy dochádza k prestupu vlhkosti do strešných konštrukcií cez  rôzne netesné miesta, najmä u jednoduchších a lacných strešných konštrukcií, napr. strechy bez debnení s  lacnými fóliami, ktoré sú polepené nekvalitne alebo sa jednoducho neprelepujú vôbec, apod. To má za následok zhoršovanie tepelno-izolačných parametrov. Ak sa do strešnej konštrukcie dostáva vlhkosť z vonkajšieho alebo aj vnútorného prostredia, škodí potom nielen izolácii ale aj celej strešnej konštrukcii, najmä drevu. Môže tak dochádzať aj k vytváraniu plesní a húb.

Najbežnejším materiálom u nás používaným na zatepľovanie šikmých striech je zatiaľ minerálna vlna alebo sklená vata. Aj keď sa strešné konštrukcie s touto izoláciou robia ako prevetrávané, nemôže ostať mnohonásobné vlhnutie a vysúšanie bez následkov. Vyskúšajte namočiť obyčajnú vatu a potom ju vysušiť. Už nikdy nebude taká ako predtým. Niektoré miesta môžu byť pri nekvalitne urobenej streche aj trvale zavlhnuté, a tým vznikajú na tých miestach tepelné mosty.

3. ISOTEC® nie je len izolačný materiál

ale strešný tepelno-izolačný systém, ktorý svojou konštrukciou  zabezpečuje nielen izolácie striech ale zároveň kompletne nahrádza všetky potrebné prvky strešnej konštrukcie okrem samotného krovu a strešnej krytiny.

Systém ISOTEC® je vyrábaný vo forme panelov  z polyuretánovej peny. Jednotlivé panely sú po povrchu obtiahnuté hliníkovou reflexnou fóliou a v každom paneli je zalisovaná oceľová strešná lata s antikoróznou povrchovou úpravou ALUZINK®, ktorá je tiež patentom fabriky.  Panely sú samonosné a montujú sa zhora na krov.  Je to teda nadkrokvová strešná izolácia. Nepotrebuje žiadne pomocné konštrukcie. Nie je potrebné žiadne debnenie ani zhora ani zdola, jedine v prípade, že má debnenie slúžiť ako podhľadová vrstva viditeľná z interiéru („palubky“).

Hliníková fólia, ktorá tvorí povrch ISOTECu je paronepriepustná, takže po zmontovaní panelov do kompaktného celku vzniká zospodu aj z vrchu vodotesný strešný plášť a odpadá preto nutnosť inštalácie hydroizolačných fólií a parozábrany. Zalisovaná strešná lata  s vetracími otvormi v každom paneli nahrádza inštaláciu kontralatí a latí pre uchytávanie krytiny. Pri inštalácii klasickej izolácie s materiálmi s nižším tepelným odporom je niekedy nutné navyšovať konštrukciu strechy nad krokvy aby bolo možné doplniť hrubšiu izoláciu. V prípade inštalácie ISOTECu odpadajú aj tieto konštrukcie.

Strešný systém ISOTEC® tak v jednej pracovnej operácii nahrádza kompletnú skladbu strešného plášťa nad krokvami. Po inštalácii ISOTECu sa môže rovno na laty ukladať strešná krytina. Šírka laťovania – teda šírka panelov sa dodáva podľa predpisu laťovania pre danú strešnú krytinu.

V poslednej dobe už existuje niekoľko výrobcov nadkrokvovej PUR alebo PIR izolácie ale nevytvárajú taký komplexný tepelno-izolačný systém ako ISOTEC®. Väčšinou potrebujú ešte doplniť fólie alebo klasické drevené laťovanie alebo oboje, čo už skracuje životnosť celého systému. S ISOTECom bude vaša strecha na celý život.

Okrem úspory materiálov na strešnú konštrukciu montáž ISOTECu ušetrí pomerne značné finančné prostriedky za realizáciu, pretože pracnosť aj časová náročnosť na inštaláciu takéhoto systému je výrazne nižšia ako pri inštalácii klasickej izolácie.

4. Izolácia bez tepelných mostov

ISOTEC® je nadkrokvová strešná izolácia, ktorá vytvára súvislú izolačnú vrstvu neprerušovanú žiadnymi tepelnými mostami, napr. krokvami strešného krovu.

Pri použití ISOTECu je kompletná strešná konštrukcia  pod  izoláciou a nie medzi. Pri klasickej izolácii medzi krokvy, sa často zabúda na tepelnú izoláciu prestupujúcich konštrukcií a strecha  je tak izolovaná len na miestach medzi krokvami. Samotné krokvy alebo miesta kde sa izoláciu nepodarilo umiestniť tvoria tepelné mosty – teda miesta z nižším tepelným odporom. Ako vidno z hore uvedenej tabuľky materiálov, drevo má omnoho nižší tepelný odpor ako použitý izolačný materiál. Aj keď sa samotné krokvy niekedy  prekrývajú tenšou dodatočnou vrstvou izolácie, aj tak je na miestach strešnej konštrukcie  izolácia zhoršená a tým pádom dochádza na týchto miestach k väčším tepelným stratám. Treba si uvedomiť, že tieto miesta tvoria pri bežnej strešnej konštrukcii minimálne 10% plochy strechy.

Ďalším zdrojom tepelných mostov môžu byť  miesta s nerovnomerným alebo nedostatočným uložením tepelnej izolácie a tak môže dochádzať k prúdeniu tepla vo vnútri izolácie. K vzniku tepelných mostov prispieva aj prienik vlhkosti do strešnej izolácie vplyvom nedokonale zabezpečenej hydroizolácie alebo parozábrany.

Všetky tieto problémy, konštrukčné tepelné mosty, nerovnomerné rozloženie materiálu aj prienik vlhkosti ISOTEC® svojimi konštrukčnými vlastnosťami rieši.

Na fotkách urobených termo-kamerou vidieť tepelné mosty na krokvách, nárožiach a štíte. Nepravidelnosť tepelných mostov svedčí aj  o tom, že tepelná izolácia je položená nerovnomerne.

5. Vysoké zníženie tepelných strát a tým zníženie nákladov na vykurovanie

ISOTEC®  svojimi konštantnými tepelno-izolačnými parametrami zabraňuje postupnému zvyšovaniu tepelných strát vplyvom stárnutia izolácie a tým v dlhodobom merítku šetrí značné finančné prostriedky na vykurovanie.

Tiež ďalšie vlastnosti spomínané v tomto článku vyplývajúce prevažne z konštrukcie systému ako sú napr. inštalácia bez tepelných mostov, vzduchotesnosť, reflexné fólie, rovnomerné rozloženie a iné,  prispievajú k dlhodobému šetreniu nákladov na vykurovanie. Presné číslo ušetrených prostriedkov je pomerne ťažké určiť ale podľa rôznych výpočtov, situácií a porovnaní z praxe sa uvádzajú hodnoty medzi 30 až 50 % celkových nákladov na vykurovanie.

6. Vodotesnosť strešnej konštrukcie

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich odsekoch, hliníková fólia, ktorá tvorí povrch ISOTECových panelov umožňuje tak pomocou tohto strešného tepelno-izolačného systému vytvoriť zároveň plne vodotesný strešný plášť a tiež efektívne vyriešiť parozábranu.

Ako vyplýva z iných častí tohto článku vodotesnosť strešného plášťa je veľmi dôležitá pre jeho dlhodobé udržanie v dobrom stave.

7. Rýchla a jednoduchá montáž

Tým, že tento strešný systém obsahuje v sebe aj prvky strešnej konštrukcie, v jednej pracovnej operácii máme strechu zateplenú, vyriešenú hydroizoláciu a zároveň nalaťovanú na pokládku krytiny. Takto značne skrátime dobu a výrazne znížime pracnosť potrebnú na stavbu strešného plášťa čo sa prejaví samozrejme aj na úspore investičných nákladov. Panely ISOTECu sú ľahké a preto nie sú potrebné špeciálne mechanizmy na presun panelov na strechu. Tiež na samotnú inštaláciu nie je potrebné žiadne špeciálne náradie.  Montáž je jednoduchá a nenáročná. Pri dodržaní doporučených jednoduchých pracovných postupov môže montáž zvládnuť každá strechárska firma alebo partia ale  aj šikovní domáci majstri. Pre orientáciu - dvaja majstri môžu za smenu pokryť aj 100 m2 strechy. Pokrytie bežného rodinného domu ISOTECom trvá od 1 do 3 pracovných dní. Všetko závisí od zložitosti a členitosti strešnej konštrukcie.

Rýchla montáž umožní staviteľovi rýchlo uzavrieť stavbu a ochrániť ju tak čo najskôr pred poveternostnými vplyvmi a pritom  nie je nutné riešiť hneď strešnú krytinu. Strecha pokrytá ISOTECom môže ostať aj niekoľko mesiacov bez krytiny a dať vám tak priestor na postupné rozloženie prác aj nákladov.

ISOTEC®   sa môže montovať v hociktorom ročnom období, Hneď po montáži môže na panely pršať aj snežiť, nevadí zvýšená vlhkosť ako napríklad minerálnej vlne.

8. Funkčná ventilácia pod strešnou krytinou

ISOTECové strešné laty, ktoré sú vlisované v paneloch, sú perforované, majú teda dostatočné otvory na prevetrávanie priestoru pod krytinou. To je dôležité aby nedošlo k poškodzovaniu rôznych druhov krytiny vplyvom vlhkosti.

 

9. Dlhá životnosť strešného systému

Ak ste sa rozhodli postaviť si na vašom dome strechu na celý život,  aby ste sa nemuseli o niekoľko rokov zaoberať jej rekonštrukciou, tak ste si vybrali krytinu, ktorá  spĺňa tento parameter – „strecha na celý život“  Potom by ale bolo dobré aby aj to čo je pod krytinou bolo „na celý život“.

ISOTEC®   vám túto požiadavku môže splniť. Jednak preto , že tepelná izolácia, ako už bolo spomínané, má trvácne tepelnoizolačné parametre a teda bude kvalitne izolovať vašu strechu mnoho desiatok rokov od inštalácie. Tiež aj preto, že kompletne chráni celý krov, ktorý je v prípade ISOTECu celý pod izoláciou a teda v suchu a teple, na rozdiel od medzikrokvovej izolácie. Takisto antikorózne upravené kovové strešné laty ISOTECu, ktoré sú vystavované meniacim sa poveternostným podmienkam určite vydržia omnoho dlhšie ako drevené laty a kontralaty pri klasickom laťovaní. A v neposlednom rade hliníkové fólie, ktoré sú súčasťou panelov, sa nepotrhajú, neporozlepujú ani ich neroztrhá vietor alebo škodcovia ako sa to môže stať v prípade klasických hydroizolačných fólií.

Výrobca ISOTECu dáva 10 ročnú záruku na materiál, v praxi má overenú a certifikátom zdokumentovanú stálosť tepelno-izolačných parametrov po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii. Parametre ostávajú aj počas ďalších rokov konštantné. Mnohé iné strešné konštrukcie vyžadujú po takejto dobe už údržbu alebo aj celkovú rekonštrukciu.

10. Vzduchotesnosť stavby

Pri realizácii najmä nízkoenergetických stavieb alebo pasívnych domov je dôležitým parametrom vzduchotesnosť. Aby dom fungoval tak, ako má, je nevyhnutné zaistiť potrebnú vzduchotesnosť obalovej konštrukcie domu. Ak do domu fúka otvormi okolo okien alebo dokonca stenami či strechou, sú vzduchotechnika a rekuperačný výmenník takmer nanič. Teplo totiž nekontrolovateľne uniká.

Vzduchotesná vrstva, ktorá je na vnútornej, teplej strane konštrukcie, má zamedziť prúdeniu vzduchu cez konštrukciu. Vrstva zamedzujúca prúdenie chladného vzduchu vplyvom nárazov vetra je potrebná zase z vonkajšej, chladnej strany strešnej konštrukcie. Obe tieto vrstvy sú automaticky vytvorené pri realizácii zateplenia ISOTECom. Všetky prestupy a spoje sa utesňujú polyuretánovou penou a prelepujú kvalitnou bitúmenovou samolepiacou páskou.

Vzduchotesnosť budovy prispieva predovšetkým k tomu, že sa:

  • výrazne redukujú tepelné straty, lebo teplý vzduch vo vnútri budovy nekontrolovateľne neuniká škárami von
  • zamedzuje poškodeniu budovy, pretože nedochádza k presunu vlhkosti  cez netesné miesta do stavebných a obvodových konštrukcií, čo má za následok napríklad vytváranie plesní a húb,
  • celkovo zlepšuje kvalita vzduchu vo vnútri budovy a zamedzuje vzniku prievanu.

11. Odolnosť voči škodcom

Z praxe sú známe, a nie ojedinelé, prípady kedy došlo k poškodeniu strešnej izolácie škodcami. Napríklad sa do strechy zahniezdili osy alebo minerálnu vlnu rozožrali kuny alebo myši a navyše poškodili aj fólie. Ak sa takáto udalosť spozoruje neskoro, vlna môže zavlhnúť alebo splesnieť a je po izolácii. Budete mať pod strechou teplo len v lete a zimu v zime. U ISOTECu takéto udalosti nehrozia. Materiál je tvrdý a nechutí živočíchom. Nemáme zatiaľ žiadne vedomosti o takýchto prípadoch s ISOTECom.

Aj takto to môže niekedy skončiť...  ak máte neželaných návštevníkov. Na obrázkoch vidno poškodenie tepelnej izolácie a tiež aj hydroizolačných fólií nad aj pod izoláciou pravdepodobne kunami.

12. Znižuje možnosť chybovosti vplyvom neodbornej a menej kvalitnej práce

Jednoducho a „po lopate“  povedané dáva   robotníkom menšie možnosti na to aby pri montáži urobili chybu.

Tí čo ste  mali nejakým spôsobom možnosť zapojiť sa do stavebného procesu, poprípade riadiť a organizovať vašu stavbu, určite mi dáte za pravdu, že existujú rôzne kvalitné a zodpovedné firmy alebo rôzne dobrí a zodpovední robotníci. Niektorí vám realizáciu urobia naozaj poctivo a zodpovedne akoby to robili sebe a niektorí vedia robotu poriadne odfláknuť. Pri realizácii striech je často krát ťažké odkontrolovať či izolácia bola naozaj natlačená všade kde mala byť, či fólie boli naozaj zodpovedne a kvalitne polepené, či s materiálmi bolo dobre zaobchádzané a neboli poškodené  a pod., pretože práce sú v výškach a mnohokrát nedostupné. Pri montáži ISOTECu sa využíva málo jednoduchých pracovných operácií a tak je menší priestor na urobenie chyby a navyše chyby je hneď vidieť napríklad aj zospodu.
Ak by sa napr. zabudlo na prelepenie nejakého poškodeného miesta ISOTECu alebo spoja páskou, materiál pod fóliou je nenasiakavý a nepriedušný, takže aj tak nebude dochádzať k zavlhnutiu alebo prúdeniu vzduchu v izolácii, Materiál je tvrdý a jeho hrúbka je konštantná, preto nie je možné nerovnomerné rozdelenie v strešnom plášti.

Naproti tomu, ak napríklad izolujete minerálnou vlnou, môže niekde ostať prázdne miesto, alebo môže dôjsť k nerovnomernému rozdeleniu vlny čo cez fólie nebude vidieť ale izolácia na tom mieste bude slabšia. Alebo ak by sa na niektorých miestach pri montáži poškodila hydroizolačná fólia, čo sa  pri montáži môže stať,  cez poškodené miesta prenikne do vlny voda alebo vlhkosť. Na tých miestach bude dochádzať k poškodzovaniu izolácie a tým zhoršovaniu izolačných vlastností. V mnohých prípadoch sme sa stretli, že sa strechy vôbec nedebnia a fólie sa neprelepujú iba prekrývajú. V takých prípadoch môže dôjsť k podfúknutiu alebo prúdeniu vzduchu v izoláci

Tu je len pre porovnanie, ako by to možno nemalo vyzerať...

 

... a ako by to možno mohlo vyzerať

13. ISOTEC® prináša výhody pre rekonštrukciách starých striech

Ak sa vám zdá, že vo vašom dome resp. podkroví máte v zime zimu a v lete horúco a náklady na vykurovanie stále rastú potom by bolo dobré zvážiť opravu alebo doplnenie tepelnej izolácie starej strechy.  Pri rekonštrukciách striech je situácia trochu iná ako pri novostavbách. Do cenovej kalkulácie je potrebné zarátať demontáž alebo rozobratie starého strešného plášťa.

Ak by ste sa rozhodli doplniť zateplenie zospodu, jednak sa vám zníži obytný priestor pridaním ďalšej izolácie zospodu a jednak vás čakajú pomerne náročné pracovné úkony pri  rozobratí pôvodnej podhľadovej vrstvy a vytvorení novej. To je spojené s výrazným narušením bývania v podkroví, pretože si na istú dobu premeníte obytné priestory na stavenisko.

Ak by ste sa rozhodli doplniť zateplenie z vrchu, potom môže ISOTEC® výrazne zjednodušiť pracnosť takejto rekonštrukcie. Stačí zložiť krytinu, na existujúce krokvy s existujúcou izoláciou položiť ISOTEC® a na neho naspäť položiť krytinu. Pričom krytinu často krát nie je nutné zo strechy skladať celú. Rekonštrukcia sa môže robiť paralelne a krytina sa dá častokrát prekladat na streche zo starej časti na novú - rekonštruovanú. Nezmenší sa vám obytný priestor, pretože izolácia sa doplní zhora nad krokvy. Rekonštrukcia sa vôbec nedotkne vášho bývania, pretože všetko sa bude odohrávať zvrchu a celková pracnosť bude výrazne menšia a aj lacnejšia.

 

14. Doprava zdarma kdekoľvek na Slovensko

Strnasty text

15. Nadkrokvová Izolácia

Patnasty text

16. Systém ISOTEC®  je kompatibilný

Sestnasty text

17. Strecha pokrytá ISOTECom je pochôdzna

Sedemnasty text

18. Cenové porovnanie

Osemnasty text